top of page

Algemene voorwaarden

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat op de werf gratis elektriciteit en water te beschikking is van de aannemer. Het stromend water moet binnen een straal van 55 meter aanwezig zijn.

Parkeerruimte of eventuele aanvragen van vergunningen voor het parkeren van vrachtwagen(s), dient voorzien te worden door de eigenaar
De juiste diktes en oppervlakten worden opgemeten tijdens het uitvoeren van de werken, deze kunnen afwijken van de aangevraagde offerte
De prijzen die in onze offertes vermeld zijn, zijn exclusief btw en zijn 3 maanden geldig vanaf offertedatum.
Betalingsvoorwaarden: binnen 14 dagen

Wij danken u voor het vertrouwen in onze firma en hopen op een gunstig antwoord en een goede samenwerking.
 
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschermen van buitenschrijnwerk en de omlijstingen van deuren (aluminium, pvc, hout, arduin of andere). Schade hieruit volgend kan niet ten lasten gelegd worden van De Meutter Chapewerken.

 • De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werf waar werken uitgevoerd moeten worden, volledig opgeruimd en klaar is. Indien door nalatigheid van andere onderaannemers of werknemers onze werknemers niet kunnen werken zullen er kosten aangerekend worden. Machine stilstand- en wachturen van onze werknemers te wijten aan onvoldoende ongekuiste of niet klaar zijn van werven worden aangerekend aan de opdrachtgever. Wachturen voor onze werknemers worden aan 38euro/uur per persoon aangerekend.

 • Op de werf dienen de nodige trappen of goede ladders aanwezig te zijn opdat de bovenverdiepingen en of kelders vlot te bereiken zijn voor de aannemer. Wanneer aan deze clausule niet is voldaan dan mag de aannemer de aanvang van de werken weigeren.

 • Het reinigen van materialen zoals machine, en chapedarmen dient steeds op de werf te gebeuren en dient door de opdrachtgever getolereerd te worden.

 • Wanneer er bij plaatsen van Betopor-pro isolatiekorrels wegvliegen bij weersomstandigheden kan De Meutter Chapewerken daar niet aansprakelijk voor gesteld worden.

 • De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er stromend kosteloos water op de werf aanwezig is en dit binnen een straal van 55 meter.

 • De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werf met een goede weg voor de aannemer bereikbaar is zowel voor de levering van de materialen als voor de uitvoering der werken.  Indien de weg niet in goede staat is dient de opdrachtgever een parkeervergunning voor parkeren van vrachtwagen(s) op openbare weg aan te vragen bij politie of gemeente.  De afstand die men voor de vrachtwagen(s) moet voorzien is ongeveer 30 meter per vrachtwagen.  De borden dienen dan ook voorzien te zijn door de opdrachtgever.

 • De chauffeur is niet verantwoordelijk voor beschadigingen van voetpaden, tuinmuren, rioleringen, afsluitingen, putten en dergelijke wanneer hij op verzoek van de opdrachtgever de werken uitvoert.  Indien er waterputten, rioleringssystemen, of ander op de bouwwerf niet duidelijk zijn aangegeven d.m.v. paaltjes of markeerlinten is de firma De Meutter Chapewerken bij beschadiging hiervoor nooit verantwoordelijk.

 • Indien de opgegeven hoeveelheden en dikte die door de opdrachtgever doorgegeven werden, teveel afwijken van de werkelijke hoeveelheden wordt er een bijkomende vergoeding aangerekend.  Bij betwisting dienen de afleveringsbons van de leveranciers van de materialen als bewijsdocument.

 • De aannemer draagt geen verantwoordelijkheid wanneer na het einde der werken de opdrachtgever of derden de uitgevoerde werken op een onkundige wijze gebruikt. De opdrachtgever dient de nodige maatregelingen te treffen opdat vroegtijdige betreding of overbelasting van de chape verhinderd worden.

 • Alle met deze verkoop- en leveringsvoorwaarden, strijdige voorwaarden van de contracterende tegenpartij(en), worden als niet geschreven beschouwd en zijn bijgevolg niet tegenstelbaar aan de firma De Meutter Chapewerken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De verkoop- en leveringsvoorwaarden van de firma De Meutter Chapewerken zijn tevens, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle offerten, leveringen alsmede alle overeenkomsten met de firma De Meutter Chapewerken. Voor zover de factuur, een element van uitvoering betekent van een reeds bestaande overeenkomst tussen de betrokken partij(en), gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dezelfde verkoop- en leveringsvoorwaarden als in bedoelde overeenkomst beschreven.

 • Alle prijsofferten zijn zonder enige verbintenis en zover onverkocht.  De aanbiedingen of verkoopsbesluiten van de vertegenwoordigers van de firma De Meutter Chapewerken zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van de firma De Meutter Chapewerken.  De prijsofferten zijn 3 maanden geldig.

 • Indien de medecontractant gebruik maakt van zijn recht ex artikel 1794 B., zal deze aan de De Meutter Chapewerken een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% van de waarde van de overeenkomst, ongeacht eventueel reeds uitgevoerde werken, onder het recht van De Meutter Chapewerken om de hogere, reële schade te vorderen.

 • De leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn wordt enkel ten titel van inlichting vermeld en verbindt De Meutter Chapewerken niet, behoudens andersluidende schriftelijk overeengekomen voorwaarden. Als De Meutter Chapewerken de leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn overschrijdt kan dit nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of schadeloosstelling. 

 • Betwistingen van de facturen dienen aangetekend binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum geschied te zijn, bij gebreke waaraan geen klachten meer in aanmerking worden genomen, en de facturen als ongeprotesteerd zijn aanvaard door de schuldenaar. In geval van betwisting aangaande de kwaliteit van de uitgevoerde werken houden wij ons recht voor advies in te winnen bij het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf. Hun verslag zal van doorslaggevende aard zijn bij eventuele verdere geschillen. Kosten van boringen vallen ten laste van de klant.

 • Indien tussen het afsluiten van de overeenkomst en de aanvang der uitvoering ervan, dan wel tijdens de uitvoering ervan, De Meutter Chapewerken over aanwijzingen beschikt dat de kredietwaardigheid van de medecontractant is aangetast, dan wel dreigt aangetast te worden, heeft De Meutter Chapewerken het recht de verdere uitvoering van zijn verbintenis op te schorten totdat door de medecontractant het bewijs is geleverd van een voldoende solvabiliteit, dan wel door de medecontractant (bijkomende) zekerheden zijn geteld ter voldoening van diens financiële verplichtingen te aanzien van De Meutter Chapewerken.

 • De facturen van De Meutter Chapewerken zijn op 14 dagen factuurdatum betaalbaar en kortingen voor contante betaling worden niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Meutter Chapewerken behoudt dit recht, zelfs indien een wissel op de klant wordt getrokken. In geval van niet-betaling, dan wel laattijdige betaling brengen de facturen van De Meutter Chapewerken van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest op gelijk aan de wettelijke intrest verhoogd met 5%. Tevens is de schuldenaar alsdan een fortaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het bedrag der factuur, met een minimun van 65 euro, onverminderd het recht  een hogere, reële schade te verhalen op de schuldenaar. Laattijdige betaling of het uitblijven ervan leidt ertoe dat De Meutter Chapewerken het recht heeft de uitvoering van zijn verbintenis op te schorten tot op het ogenblik van algehele betaling, inclusief intresten en schadevergoeding, en leidt ertoe dat eventuele uitvoeringstermijnen voor De Meutter Chapewerken zijn opgeschort. Tevens worden alle openstaande facturen van rechtswege opeisbaar.  

 • De geleverde goederen blijven steeds eigendom van De Meutter Chapewerken tot volledige betaling der hoofdsom, intresten en andere kosten evenwel gaan de zogenaamde risico’s zoals bv brand, beschadiging, verlies, diefstal enz. over op het ogenblik van de levering.

 • Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale uitvoering van de verplichtingen van De Meutter Chapewerken, of die De Meutter Chapewerken dwingt tijdelijk of definitief de werken stil te leggen, wordt beschouwd als overmacht. Overmacht schorst van rechtsweg de uitvoeringstermijn en verplicht De Meutter Chapewerken tot geen enkele schadevergoedig aan de medecontractant. Bedoelde omstandigheden zijn mobilisatie, oorlogshandelingen, wettelijke en overheidsmaatregelen die de uitvoering of levering belemmeren of beperken, staking, sabotage, bedrijfsbezetting en andere bedrijfsstoornissen, gebrek aan energie, grondstoffen of arbeid, transportmoeilijkheden, slecht weer, vrieskoude dat de uitvoering onmogelijk maakt, vertraagde levering door toeleveranciers alsook elke andere omstandigheid die De Meutter Chapewerken redelijkerwijze niet kon voorzien.

 • Bij faillissement blijft de zaakvoerder hoofdverantwoordelijk voor terugbetaling van de aangegane verbintenissen.

 • Al de briefwisseling gebeurt in het Nederlands.

 • Indien er een egalisatielaag noodzakelijk is, komt deze ten laste van de opdrachtgever.      

bottom of page